Forsiden

Høringssvar fra Bygland kommune

Høyringsuttale - Høyring om eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 07.09.2015

Svartype: Med merknad

Eigedomsskatten må også i framtida vere ein kommunal skatteart, der kommunane har ansvar for verdsetjinga. Det er avgjerande for Bygland kommunen at arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og –installasjonar skal inngå i skattegrunnlaget.


Bygland kommune ber om at det ikkje vert gjort endringar i eigedomsskattelova § 4, og meiner at produksjonsutstyr og –installasjonar fortsatt må inngå i skattegrunnlaget.
Bygland kommune slutter seg og til høringsuttale frå landssamanslutninga for vasskraftkommunar(LVK) som gjeld eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Vedlegg