Høringssvar fra Birkenes kommune

Høringsuttalelse - eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak Birkenes kommunestyre 10.09.2015

 

Kommunestyret slutter seg til Administrasjonens anbefalinger og kommentarer med følgende tilllegg:

 

Paragraf 3 i eiendomsskattelova endres til:

 

Kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på følgende objekt

 

  1. faste eigedomar
  2. verk
  3. bruk
  4. annan næringseigedom   
  5. Paragraf 11 - 2. ledd endres til: Kommunestyret kan fastsetje ulike botnfrådrag i eigedomsskatten for den enkelte objektgruppe
  6. Til kommunen vert rekna sjøområdet ut til grunnlinjene.
  7. Kommunen står fritt til å velje hvilke hele, eller deler av, objekt grupper som skal beskattes og står fritt til å velje skattesats på den enkelte objekt gruppe oppad til 7 promille.  
  8.  

Vedlegg