Høringssvar fra Nord-Odal kommune

Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 08.09.2015

Svartype: Med merknad

Nord-Odal kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.

Forslagene vil kunne medføre et inntektstap for kommunen årlig framover på ca 12 millioner kroner. Et inntektsbortfall av denne størrelse vil få store konsekvenser for kommunens tjenestetilbud. Kommunens økonomi er under sterkt press og tjenestetilbudet er allerede redusert. Dette vil bli ytterligere forsterket og vil få konsekvenser blant annet for de veldferdsordninger kommunen har ansvaret for, som helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstmiljø.

Kommunen krever at inntektsbortfallet kompenseres fullt ut dersom endringene innføres.

Kommunen henstiller til at reglene for beskatning av vindkraftverk likestilles med reglene for beskatning av vannkraftanlegg.

Kommunen støtter KS sin høringsuttalelse og ber om at de momenter som fremkommer der, tillegges vekt.

 

Vedlegg