Forsiden

Høringssvar fra Snillfjord kommune

høring - eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret behandlet i møte 04.09.2015 sak 29/15. Følgende vedtak ble fattet:

 

Enstemmig som innstillingen:

Enhver vindkraftutbygging tar i varierende grad i bruk lokale naturverdier med negative virkninger for de berørte lokalsamfunn. De eneste lovbestemte inntektene vindkraftkommunene ved vindkraftutbygging kan få i dag, er fra eiendomsskatt.

 

Dette er begrunnelsen for at Snillfjord kommune har innført eiendomsskatt på verk og bruk i dag.

 

Snillfjord kommune vil på det sterkeste motsette seg regjeringens forslag til endringer. Forslaget bryter med den samfunnskontrakt som er inngått mellom staten som konsesjonsmyndighet og den enkelte vertskommune som har gått med på å avstå sine naturverdier i tillit til de forespeilede eiendomsskatteinntekter.

 

Forslaget endrer videre grunnlaget for den interesseavveining som er foretatt i den enkelte konsesjonsvurdering, og innebærer at vindkraftkonsesjonene er gitt på uriktige faktiske forutsetninger. Det er å anse som løftebrudd fra statens side.

 

Finansdepartementet fremsetter i høringsnotat to alternative forslag, som begge foreslår å fjerne «produksjonsutstyr og –installasjoner» fra eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk. Ved alternativ 2 foreslås i tillegg at «verk og bruk» fjernes som egen kategori.

Begge alternativene innebærer i realiteten en avskaffelse av eiendomsskatt på «verk og bruk», der man kun står igjen med eiendomsskatt på bygning og tomt.

 

Regjeringens foreslåtte endring om å unnta produksjonsutstyr -og installasjoner fra eiendomsskatt vil ramme samtlige verk og bruk, med unntak av vannkraftproduksjonsanlegg. Dette innebærer at regjeringens forslag (begge alternativene) rammer vindkraftanlegg.

 

For vindkraftanlegg vil det alt vesentlige bli definert som produksjonsutstyr og installasjoner og dermed bli fritatt fra eiendomsskatt. I en vindkraftpark kan man typisk skille mellom tre typer kategorier:

 

  • Anlegg: Komplette vindmøller m/turbiner og heis. Anlegg utgjør ca. 85 – 90 % av en vindkraftpark.
  • Eiendom: Service- og administrasjonsbygg, grunneiendom, interne veier og plasser, evt. også fundamenter og kabelføringer til vindmøllepunktene. Eiendom utgjør ca. 10 – 15 % av en vindkraftpark.
  • Fundamenter og kabelføringer vil ofte være spesielt tilpasset en type vindmøller, og vil i så fall ha liten egenverdi (substansverdi) dersom vindmøllene unntas skatteplikt som del av verk og bruk.

 

Sakkyndige taksatorer har anslått at eiendomsskatt på vindkraftanlegg i det vesentlige vil bortfalle med regjeringens forslag. For vindkraftanlegg er det anslått at eiendomsskatten blir redusert med 90-95 %. Departementet omtaler ikke dette inntektsbortfallet i sitt høringsnotat.

 

Store vindkraftanlegg påvirker lokale naturverdier som landskap, natur- og friluftsområder. Av den grunn har flere av dagens vindkraftanlegg vært kontroversielle, og møtt lokal motstand. Ved å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk, brytes den forutsetning som for vertskommunene har vært avgjørende for kommunens tilslutning til slike omfattende og kontroversielle naturinngrep.

 

Videre har vindkraftkommunene et legitimt krav på en andel av den verdiskapingen som skjer ved bruk av kommunens egne naturressurser. Andre mulige inntekts- eller kompensasjonsordninger enn eiendomsskatten finnes som kjent ikke i vindkraftsaker.

 

Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil det bety at vindkraftkonsesjoner er gitt på uriktige faktiske forutsetninger, at Snillfjord kommune har bygget sine interesseavveininger på et uriktig grunnlag, og at både kommunens syn på utbyggingsspørsmålet og konsesjonsmyndighetens vurdering kunne ha fått et annet utfall.

 

Snillfjord kommune finner det helt uakseptabelt dersom staten den ene dagen begrunner en utbyggingstillatelse med lokale eiendomsskatteinntekter for så neste dag å fjerne denne inntektsordningen.

 

Snillfjord kommune ber om at forslaget til endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk i sin helhet forkastes.

 

Vedlegg