Høringssvar fra Kvinesdal kommune

Høringsuttalelser- Høring- eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyrevedtak:

"Kvinesdal kommune går sterkt imot forslag til endringer i eiendomsskatteregelverket. Kvinesdal kommune slutter seg til høringsuttalelse fra Landssamanslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og kommunesektorens organisasjon (KS) som gjelder eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Eiendomsskatten må være en kommunal skatteart, der kommunen også har ansvar for verdsettingen, og der arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og installasjoner skal inngå i skattegrunnlaget.

Kvinesdal kommune krever at kommunesektoren blir kompensert fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget.

Vedlegg