Forsiden

Høringssvar fra Hol kommune

Høringsuttalelse fra Hol Kommune

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Hol kommune er i mot den foreslåtte endringen av eiendomsskatt på verker og bruk og støtter høringsuttalelsene fra kommunesektorens organisasjon KS og Landssamanslutninga av Vassdragskommunar (LVK).

Hol kommune mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveiinger må beholde retten og fleksibiliteten til å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk inklusiv produksjonsutstyr. Kommunene har vært positive til å avgi store areal til blant annet kraftlinjer. Disse arealene er båndlagt, og ikke disponible til videre utvikling av kommunen. Å fjerne eiendomsskatt på slike anlegg bryter med etablerte og historiske ordninger for kompensasjon til kommunene.

Framlegget til endring av eiendomsskatt på verker og bruk vil føre til et årlig inntektstap på om lag 8 mill. kr for Hol kommune. Dette er inntekter som i dag benyttes til finansiering av kommunale tjenester og næringsutvikling.