Forsiden

Høringssvar fra Overhalla kommune

Kommunestyrets høringssvar - vedtak i kommunestyresak 45/15 den 07.09.2015

Dato: 08.09.2015

Svartype: Med merknad

1. Kommunestyret ser det samlet slik at negative lokale samfunnsmessige konsekvenser av de foreslåtte endringene langt overstiger potensielle positive virkninger det kan ha å forenkle lov- og regelverk. En vesentlig del av tilsiktet redusert eiendomsskatt for
berørte bedrifter vil som konsekvens av forslaget bli erstattet av økt selskapsskatt og særskatt til Staten. Overhalla kommune støtter dermed ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.
2. Det er over de siste 150 år utviklet en rettspraksis hvor Høyesterett har fastlagt og presisert skjønnsfastsettelsen av eiendomsskattegrunnlag for verk og bruk. Dersom man forlater en slik regelforståelse som er utviklet og presisert gjennom 150 år, vil man med stor sannsynlighet få et økt antall tvistesaker på et område hvor det i dag er få tvistesaker. De foreslåtte nye reglene inneholder nye skjønnstemaer som trolig vil være
tvisteskapende.
3. Forslagene i høringen medfører et brudd på en 100-årig tradisjon for lokal beskatning av verk og bruk. Forslagene bryter også med tidligere forutsetninger for lokale vedtak i kommunene om utnyttelse av vesentlige naturverdier.
4. I kontrast til intensjonene i kommunereformen om økt lokaldemokrati vil forslagene redusere det lokalpolitiske handlingsrommet. Forslagene vil samtidig medføre betydelige inntektstap for mange kommuner og få negative konsekvenser på sikt for kommunenes velferdsproduksjon. Dette gjelder begge de to foreslåtte alternativene fra departementet.
5. Det vises til øvrige vurderinger i saksfremlegget.

Vedlegg