Høringssvar fra Audnedal kommune

Høringssvar fra Audnedal kommune

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2015 – sak 75/15:

 Audnedal kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket. For Audnedal kommune betyr endringene en inntektsnedgang på ca kr 1 mill. Dette vil betyr at tjenestetilbudet må reduseres med tilsvarende beløp. Økte kostnader til ny taksering vil beløpe seg til kr 200.000-250.000. Selvstyret til kommunene vil reduseres som følge av reduksjon i den lokale beskatningsretten. Audnedal kommune mener at eiendomsskatt på verk og bruk slik reglene er i dag, også sikrer en kompensasjon til kommunene der inngrepet i naturen foretas. Audnedal kommune mener derfor at denne retten ikke må tas bort.

Vedlegg