Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Komite for finans som på delegert fullmakt har avgitt Bergen kommunes uttalelse i denne sak, behandlet saken i møtet 260815 sak 111-15 og fattet følgende vedtak:

1. «Bergen kommune ønsker ikke endringer eiendomsbeskatningen av verk og bruk, men opprettholde dagens regler.

2. Skulle det likevel bli endringer forutsetter Bergen kommune at dette blir kompensert fullt ut til de kommunene dette gjelder.»