Forsiden

Høringssvar fra Utsira kommune

Høringsuttalelse fra Utsira kommune - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

Utsira kommune viser til høringsbrev med høringsnotat fra Finansdepartementet datert 18.juni 2015, med forslag om endring av reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i eigedomsskattelova. Høringsfristen er satt til 18.september 2015.

 

Utsira kommune sin høringsuttalelse i denne saken er forelagt kommunestyret i møte 28.08.2015, som enstemmig slutter seg til følgende høringsuttalelse:

 

Utsira kommune vil på det sterkeste motsette seg regjeringens forslag til endringer i eigedomsskattelova. Prinsipielt bryter endringsforslagene med den samfunnskontrakt som er inngått mellom staten og den enkelte kommune som har gått med på å avstå sine naturressurser i tillit til forespeilte eiendomskatteinntekter.

 

For Utsira kommune sitt vedkommende vil dette bety en reduksjon i skatteinntekter på kr. 251 800 (Eiendomsskatt fra gassrørledningen, Statpipe) og kr. 73 500 (Eiendomsskatt fra vindmøller, Solvind). Samlet beløp kr 325 300.

Med et samlet kommunebudsjett 35 mill. kr. vil avvikling i «eiendomsskatten av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk» bety reduksjon i kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. Dette i tillegg til at kommunens samlede økonomiske situasjon er svært vanskelig for tiden.

 

En kan ikke av høringsnotatet se om regjeringen har tenkt å kompensere inntektsbortfallet eller hvordan. Dette skaper også usikkert og innsnevrer det lokalpolitiske handlingsrom. Nyetableringer innen bølgeverk og videre vindkraftutbygging har et stort potensial på Utsira, men skaper svært få arbeidsplasser. Noe som heller ikke gassledninger gjør. Men for kommunen avskjærer det mulighetene til å bruke «eiendomsbeskatningen av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk» til å utvikle lokalsamfunnet, hvor ressursene er hentet fra.

 

Avslutningsvis vil Utsira kommune signalisere av en stiller seg helt og fullt bak høringsuttalelser gitt av KS og Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) i denne saken.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

                                                          

 

Bjørn Arthur Aadnesen

Administrator/Rådmann

 

Dokumentet er elektronisk signert i Utsira kommune av Bjørn Arthur Aadnesen den 26.08.2015 kl. 13:52.

Vedlegg