Forsiden

Høringssvar fra Kongsberg kommune

Kongsberg kommune

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Kongsberg kommune vedtatt av Kongsberg kommunestyret  9. september sak 69/15

 

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 18. juni hvor det foreslås å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verker og bruk, alternativt at Verker og bruk helt fjernes som eiendomskatteobjekt og at slike eiendommer beskattes som alminnelig næringseiendom.

 

 

Kommunestyret i Kongsberg behandlet saken i møte 9. september 2015, og gir slik høringssvar.

 

Kongsberg kommune vil på det sterkeste advare mot en slik lovendring en her tar til orde for. For de kommuner som har slik eiendomsskatt er denne inntekten et vesentlig bidrag til den kommunale inntekten  og et bortfall av deler eller all eiendomsskatt knyttet til verker og bruk vil få umiddelbar betydning for kommunens tjenesteyting.

 

Kongsberg kommune mener også at det, i lokaldemokratiets navn må være mulig for kommunen å beholde retten og fleksibiliteten det ligger i muligheten til å skrive ut slik eiendomsskatt. 

 

I og med at eiendomsskatt på verker og bruk kommer til fradrag  i grunnlaget for beregning av selskapsskatt vil en stor del av kommunenes inntektsbortfall ikke komme næringslivet til gode, men gå til staten som følge av økt selskapsskatt. Forslaget vil altså ytterligere vri skatteinntekter fra lokalt næringsliv over til staten.

 

Etter Kongsberg kommunes mening innebærer altså  forslaget at kommunenes selvstyre innsnevres, og strider mot regjeringens løfte i Sundvolden-erklæringen om at kommunene skal beholde en større andel av de inntekter som skapes lokalt.

 

En slik endring er heller ikke egnet til å oppfylle departementets målsetting om økt økonomisk forutsigbarhet og likebehandling for kommunene.

En åpenbar konsekvens er, hvis kommunenens inntektsbortfall ved en slik lovendring ikke kompenseres fra statens side er at kommunene tvinges til å heve eiendomsskatten på annen næringseiendom og på boliger og fritidseiendom, som et alternativ til redusert tjenestetilbud til innbyggerne.