Høringssvar fra Nesset kommune

Høringsuttale - om finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsbeskatningen av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til Finansdepartementets notat av 18. juni 2015 om to forslag til endringer av beskatningen av verker og bruk med høringsfrist 18. september 2015. Nesset kommune ber regjeringen om å forkaste forslagene om å gjøre endringer i beskatningen av verker og bruk.

I forslagene er kraftproduksjonsanleggene holdt utenfor. Selv om produksjonsanleggene for vannkraft er holdt utenfor vil Nesset kommune i begge de alternative forslagene bli rammet. Både for det som angår bortfall av beskatning av faste installasjoner/produksjonsutstyr og for forslaget som innebærer at verker og bruk opphører som egen kategori. For Nesset kommune er tapet i årlige inntekter i begge forslagene anslått til å være fra 1 - 3mill. kroner.

Nesset kommune vil også minne om at mange store kraftutbygginger og alvorlige naturinngrep gjennom historien er bygd som en følge av kommunenes velvilje og forventninger om kompensasjon i form av eiendomsskatt på verker og bruk. De foreslåtte endringene av eiendomsskattereglene vil åpenbart være et svik mot de mange kommuner som i dag har avgitt sine naturressurser til storsamfunnet.

Det er også urimelig at regjeringen kan stille seg bak et forslag som svekker det lokale selvstyret og undergraver den lokale beskatningsretten. I så fall representerer det et helt nytt syn fra en regjering som ønsker å bygge opp det lokale selvstyret gjennom mer makt og råderett til kommunene over egne ressurser.

Nesset kommune gir for øvrig sin tilslutning til LVK sin høringsuttale i saken datert 31. august 2015.

 

Med hilsen

Rolf Jonas Hurlen

ordfører