Høringssvar fra Hemnes kommune

ENDRING I LOV OM EIGEDOMSSKATT VEDR. VERKER OG BRUK - HØRING

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse vedtatt enstemmig i Hemnes kommunestyre 3.09.2015:

Hemnes kommunestyre vedtar følgende uttalelse til forslag til endringer i lov om eiendomsskatt vedr. fjerning av beskatning av integrerte maskiner og produksjonsutstyr:

Forslaget til lovendring avvises pga. de store negative økonomiske konsekvensene for de berørte kommunene - og kommunestyret vil framheve følgende forhold spesielt:

  1. Formuleringen i Sundvolden-erklæringen innebærer ikke noen reell endring i forhold til gjeldende lov/ praksis da det kun er integrerte maskiner og produksjonsutstyr som skal inngå i takstgrunnlaget. Forslaget om å fjerne dette helt eller å fjerne verker og bruk som eiendomsbegrep går derfor mye lenger enn det som er skrevet i erklæringen.
  2. Å fjerne eiendomsskatt på integrerte maskiner og produksjonsutstyr fjerner ikke uklarhetene med grensesnittet mot andre maskiner og utstyr – det skaper bare et nytt behov for avgrensing i forhold til bygningsmessige installasjoner.
  3. Kommuner som vil skattlegge verker og bruk og skjerme næringseiendommer vil ikke lenger ha den muligheten.
  4. Konsekvensene av forslaget er en reduksjon i de berørte kommunenes skatteinntekter på til sammen 1,5 – 2 milliarder. Pga. selskapsskatt og utbytte vil omleggingen derfor hovedsak bety en overføring av midler fra kommunene til staten.
  5. Mange kommuner har gitt sin tilslutning til store utbygginger utelukkende i tillit til de eiendomsskatteinntekter man ble forespeilet fra staten - basert på en ordning med eiendomsskatt på verk og bruk som har eksistert i mer enn hundre år.
  6. Å trekke ut et enkeltelement i skattelovgivningen som har så store negative økonomiske konsekvenser for mange kommuner, gir lite forutsigbarhet. En slik framgangsmåte vil også gjøre det svært vanskelig å få kommune til å stille opp med arealer og ressurser for etablering av f.eks. ilandføringsanlegg, grønn kraft og nødvendig overføringskapasitet i nettet.
  7. Dersom det er behov for å redusere skattebelastningen for etablerere og små bedrifter i oppstartsfasen, kan det innføres bunnfradrag og fritaksperiode for nyetableringer på samme måte som for boliger.
  8. Hemnes kommunestyre støtter ikke KS sitt forslag om å styrke kommunesektoren generelt med tilsvarende beløp som evt. tapes gjennom redusert eiendomsskatt da dette rammer forutsigbarheten for de berørte kommuner sterkt likevel – jfr. pkt. e og f.
  9. Hemnes kommunestyre støtter uttalelsen fra LVK.