Høringssvar fra Berlevåg kommune

Berlevåg kommune - merknad til høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Berlevåg kommunene støtter ikke forslaget om at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, eller at verker og bruk opphører som egen kategori.

Endringen vil medføre betydelig reduksjon i kommunenes inntekter som brukes til tilrettelegging for næringsliv, etablering av infrastruktur og produksjon av velferdstjenester.

Den kommunale beskatningsretten er en viktig del av det lokale selvstyret. Muligheten til å skrive ut eiendomsskatt er blant annet en kompensasjon for kommuner som avgir areal til etableringer. Dersom denne muligheten fjernes vil kommunene sitte igjen bare med ulempene av at de har gitt avkall på naturområder. Dette vil igjen kunne medføre at færre kommuner stiller seg positiv til nyetablering av anlegg og installasjoner.

Endringer av eiendomsskatteloven med så dramatiske konsekvenser for kommunesektoren bør først drøftes i et bredt sammensatt utvalg med mandat til å utrede og belyse alle viktige samfunnsmessige konsekvenser en lovendring som foreslått vil føre med seg.

 Dersom forslaget til sist vedtas, må kommunesektoren fullt ut kompenseres for sitt inntektstap, og de direkte berørte kommunene sikres mot nedgang i tjenestetilbud uten at kommunens innbyggere heller på andre måter utsettes for negative følger av endringen.