Forsiden

Høringssvar fra Etne kommune

Høyringsuttale frå Etne kommune

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Etne kommune har i sak 085/15 vedtatt fylgjande uttale:

1. Etne kommune stiller seg bak KS si høyringsuttale av 21.08.2015. Kommunen er sterkt negativ til begge føreslåtte alternativ til endringar i eigedomsskattelova.

2.Kommunen vil ved gjennomføring av føreslåtte endringar i eigedomsskattelova mista ca 1,5 millionar i eigedomsskatteinntekter. Dette vil kunne føre til negative konsekvensar for drifta i kommunen.

3. Etne kommune meiner kommunane etter lokaldemokratiske avvegingar må behalde både retten og fleksibiliteten til å kunne skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk, inklusiv produksjonsutstyr.

4. Endringar i eigedomsskattelova som medfører så store konsekvensar for kommunesektoren må vera drøfta i eit bredt samansett utval som også har som oppgåve å belyse alle viktige samfunnsmessige konsekvensar ei slik eventuell lovendring vil få, samt eventuelle overgangs- og/eller kompensasjonsordningar.

 

 Heile saksframlegget ligg vedlagt.

Vedlegg