Høringssvar fra Vik kommune

Framlegg om endring i reglar for eigedomsskatt på produksjonsutstyr - høyringsuttale

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

 Viser til vedlagde sakspapir-sak 059/15- frå Vik kommunestyre 17.9.15

Kommunestyret - 059/15

KS - vedtak:
Med tilvising til det som går fram av saksutgreiinga, vil Vik kommune på det sterkaste oppmoda regjeringa om å forkasta framlegga om at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar ikkje lenger skal inngå i skattegrunnlaget for eigedomsskatt, og avviklinga av omgrepet verk og bruk.

Det vert også vist til høyringsuttale frå KS og LVK som Vik kommune sluttar seg til.

Samrøystes.

Vedlegg