Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mm

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 18. juni 2015 om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Hovedorganisasjonen Virke mener at redusert skatt på produksjonsutstyr – en viktig del av den arbeidende kapitalen - vil føre til økte investeringer i næringsvirksomhet og økt verdiskaping. Virke støtter derfor forslaget om å endre eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.

Departementet foreslår to modeller: Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder «verk og bruk» som et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner «verk og bruk» som egen kategori i eiendomsskatten, som innebærer at slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom. Etter Virkes oppfatning vil begge alternativer innebære klare forbedringer i form av forenkling, bedre forutsigbarhet og lettelse i skattleggingen av arbeidende kapital. Virke har ikke grunnlag for å si om det ene alternativet er bedre enn det andre, og ber departementet velge det alternativet som gir mest forenkling, forutsigbarhet og størst lettelser for den arbeidende kapitalen.

Virke anmoder for øvrig departementet om å fortsette arbeidet med lettelser i beskatningen av den arbeidende kapitalen, i form av endringer i formuesskatten. Virke og det øvrige private næringsliv som deltar i Alliansen for privat norsk eierskap påpeker at formuesskatten på driftsmidler mv i private bedrifter (på eiers hånd) hindrer investeringer og svekker verdiskapingen i norsk privat næringsliv – den samme negative effekt som eiendomsskatten på arbeidsmaskiner har.