Høringssvar fra Modum kommune

Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Modum behandlet høringsuttalelsen i møte 7. sept., sak 70/15. Det ble fattet følgende vedtak:

Modum kommune gir sin tilslutning til uttalelsene fra KS og LVK og støtter ikke forslaget om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk.