Høringssvar fra Bamble kommune

Kommunestyresak 71/15

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 15/03362

Arkivkode

Saksbehandler Gunn Ellen Berg

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Formannskapet 27.08.2015 60/15

2 Kommunestyret 10.09.2015 71/15

Høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.

i verk og bruk i eigedomsskattelova

Kommunestyret har behandlet saken i møte 10.09.2015 sak 71/15

Møtebehandling

Andreas Kjær fremmet følgende forslag:

- Bamble kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.

- Bamble kommune mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveininger må

beholde både retten og fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på

verk og bruk, inklusiv produksjonsutstyr. Bamble kommune er også for at verk og

bruk fortsatt skal kunne takseres ut fra substansverdi.

- Dersom regjeringen likevel går videre med saken, anbefaler Bamble kommune

sekundært at det opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning.

- Bamble kommune krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en

eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes

og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget.

Votering

Andreas Kjærs forslag vedtatt med 17 stemmer.

Vedtak

- Bamble kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.

- Bamble kommune mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveininger må

beholde både retten og fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på

verk og bruk, inklusiv produksjonsutstyr. Bamble kommune er også for at verk og

bruk fortsatt skal kunne takseres ut fra substansverdi.

2

- Dersom regjeringen likevel går videre med saken, anbefaler Bamble kommune

sekundært at det opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning.

- Bamble kommune krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en

eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes

og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget.

 

Vedlegg