Høringssvar fra Hitra kommune

Høringssvar - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak den 17.09.15 i Hitra kommunestyre - sak 87.

Hitra kommunestyre er negativ til og ser med bekymring på forslaget om å endre reglene i eiendomsskatteloven slik at produksjonsutstyr- og installasjoner fritas fra beskatning. Forslaget innebærer en inntektsreduksjon i Hitra kommune sine frie inntekter på 2,6%-2,8% (ca. kr 9.500.000 - kr 10.200.000), noe som svekker den økonomiske handlefriheten vesentlig og som vil påvirke den kommunale tjenesteproduksjonen negativt. Omsatt i stillinger tilsvarer dette 17 - 19 ansatte.

I et slikt forslag om skattelette fra regjeringa mener vi det hører med å ærlig fortelle hvordan kommuneøkonomien skal inndekke tapte inntekter, eller hva som skal kuttes av tjenestetilbud.

Hitra kommunestyre ber regjeringen trekke forslaget.

Vedlegg