Forsiden

Høringssvar fra Folldal kommune

eiendomsbeskatning av arbeidsmaksiner mv i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak i Folldal Kommunestyret 17.09.2015 sak 43/15:

Folldal kommune viser til Finansdepartementets høringsnotat av 18.06.2015, «Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v i verk og bruk» og avgir følgende høringsuttalelse:

 1. Folldal kommune støtter ikke Finansdepartementets endringsforslag om at produksjonsutstyr og – installasjoner fritas for eiendomsskatt. Vi støtter heller ikke forslaget om at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer beskattes som alminnelig næringseiendom. 

2. For Folldal kommune vil forslaget føre til et årlig inntektstap på kr 432.000,- Dette inntektsbortfallet vil gå ut over tjenestenivået i kommunen.

3. Folldal kommune stiller seg bak høringsuttalelsene til KS - Kommunesektorens Organisasjon av 21.08.2015 og LVK – Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar av 31.08.2015.

 

 

Vedlegg