Forsiden

Høringssvar fra Steinkjer kommune

Høringsuttalelse fra Steinjker kommune om forslag om å fjerne eiendomsbeskatning på arbeidsmaskiner i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Steinkjer kommune støtter ikke forslagene om at produksjonsutstyr og -installasjoner i verk og bruk skal fritas fra eiendomsskatt, eller at verk og bruk skal tas bort som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom.

En slik endring vil føre til at Steinkjer kommune årlig vil tape kr 3 788 898,- med dagens skattenivå. I tillegg vil forslagene føre til at det vil være nødvendig å foreta en fullstendig omtaksering av samtlige verk og bruk i kommunen. Det vil påløpe kostnader på rundt kr 300 000 for slik omtaksering. Dersom reglene blir endret må det gir kompensasjon for disse ekstrakostnadene.

En reduksjon i kommunens inntekt av denne størrelsesorden vil føre til at kommunen vil måtte foreta en reduksjon av driften med tilsvarende beløp. Innenfor en allerede stram økonomi, vil dette kunne medføre redusert tjenestetilbud. Dette under forutsetning av at tapt eiendomsskatt ikke kompenseres på annet vis.

Inntekter fra eiendomsskatt er den eneste lokalt bestemte inntektskilden som kommunen helt og fullt bestemmer over selv. Steinkjer kommune mener at forslaget vil føre til at retten til denne inntektskilden svekkes i betydelig grad. Det hevdes i høringsnotatet at beskatningen av verk og bruk etter dagens regler fører til et stort antall klager. Steinkjer kommune omtakserte samtlige eiendommer i 2013. Av de klagene som kom inn var det kun fra to verk og bruk.

Steinkjer kommune støtter KS sitt syn på at sentrale retningslinjer vil styrke kvaliteten på eiendomsskattetakseringen, sikre likebehandling, gi økt tillit til eiendomsskatten som skatteform generelt og til kommunen som eiendomsskattemyndighet spesielt.

Steinkjer kommune stiller seg bak uttalelsen til KS i sin helhet.