Høringssvar fra Nes kommune (Buskerud)

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

 Kommunestyret har behandlet saken i møte 10.09.2015 sak 54/15

 Vedtak

 «Det framlagte notatet fra finansdepartementet om eiendomsskatt av produksjonsutstyr mv. i verk og bruk mangler, etter Nes kommune sitt syn, grunnleggende vurderinger av rettsvirkninger på konsesjonsvilkår, og distriktene sin legitime rett til en del av verdiskapingen fra arealkrevende infrastruktur og lokale naturinngrep. Bare for Nes utgjør eiendomsskatt på kraftlinjer 2,9 millioner kroner, og eiendomsskatt på teleinstallasjoner 0,2 millioner kroner som blir borte etter forslaget. (total eiendomsskatt er på 22,5 millioner kroner).

Nes kommune mener at lokalsamfunn må få del i verdiskapingen fra lokale, ofte omfattende, infrastrukturinngrep som kraftnett, telenett, ilandføringsanlegg for olje og gass og vindkraft. Nes Kommune foreslår at disse typer anlegg blir lagt til vannkraftanlegg som fremdeles skal ha eiendomsskatt, der omtalte utstyr og -installasjoner er del av skattegrunnlaget.

Dersom de omtalte infrastrukturvirksomhetene blir skilt ut som egen kategori, og det blir et valg om en vil skattlegge andre verk og bruk, vil trolig mange kommuner ikke ilegge eiendomsskatt på andre verk og bruk. Da faller problemstillingen rundt integrerte maskiner bort.

Dersom de omtalte infrastrukturinngrepene ikke får eiendomsskatt med skatt på produksjonsutstyr og -installasjoner, må det etableres andre varige lokale ordninger som kompenserer fullt ut for tapet av skatteinntekter fra disse omfattende infrastrukturinngrepene.

 

Vedlegg