Høringssvar fra Bykle kommune

Høringsuttale - Høring om eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 31.08.2015

Svartype: Med merknad

Eigedomsskatten må være ein kommunal skatteart, der kommunane også har ansvar for verdsetjing, og der arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og -installasjonar skal inngå i skattegrunnlaget.

Bykle kommune ynskjer ikkje at det vert gjort endringar i eigedomsskattelova § 4. Produksjonsutstyr og -installasjonar må fortsatt inngå i skattegrunnlaget.

Bykle kommune sluttar seg og til høringsuttale frå landssamanslutninga for vasskraftkommunar som gjeld eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Vedlegg