Forsiden

Høringssvar fra Vågsøy kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Kommunestyret i Vågsøy kommune gjorde den 3. september 2015 slikt vedtak om uttale til høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i k-sak 055/15

Vedtak:

  • Forslagene vil føre til betydelige inntektstap for svært mange enkeltkommuner. For Vågsøy kommune anslås inntektstapet til omkring 4,4 millioner kroner. Omkring halvparten av inntektstapet overføres til staten i form av økt selskapsskatt og særskatt, og kommer ikke de næringsdrivende til gode.

 

  • Vågsøy kommune krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget.

 

  • Vågsøy kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS