Høringssvar fra Hattfjelldal kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

KS-054/15 Vedtak:

  1. Hattfjelldal kommune går imot forslaget om endringer i eiendomsskatteloven som innebærer å unnta produksjonsutstyr og installasjoner fra beskatning. Årsaken er at kommunen vil tape store inntekter.
  2. Kraftoverføringslinjer medfører betydelige ulemper og beslaglegger store utmarksarealer, og bør av den grunn kunne beskattes som før.
  3. For Hattfjelldal kommune vil lovendring etter alternativ 1 og 2 i utgangspunktet være likeverdige, da begge vil medføre store reduksjoner i kommunens inntekter. En merker seg likevel at punkt 2 vil innskrenke kommunens muligheter til lokal tilpasning av beskatningen av de ulike skatteobjektene.

 

Vedlegg