Forsiden

Høringssvar fra Askim kommune

Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringssaken ble behandlet i Askim bystyre 10.09.2015, med følgende vedtak:

Askim kommune slutter seg ikke til noen av alternativene i høringen om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Begge forslagene gir bortfall av vesentlige inntekter i en allerede stram kommuneøkonomi. Regjeringen foreslår ingen kompensasjon for disse inntektene selv om en slik omlegging vil kunne øke de statlige skatteinntektene med omkring kroner 300 millioner på landsbasis.

Endringene i alternativ 1 vil kunne føre til et bortfall av 5,2% av kommunens eiendomsskatteinntekter og alternativ 2 vil føre til et bortfall av 10% av kommunens eiendomsskatteinntekter. Askim kommune kan ikke se at en slik reduksjon skal kunne gjennomføres uten at det vil få en innvirkning på tjenestetilbudet i kommunen.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som kommunene selv kan velge å innføre. En endring som foreslått endrer en 100 årig praksis for behandling av verk og bruk. Regelen om arbeidsmaskiner m.v. er blitt utviklet gjennom rettspraksis og Askim kommune vil heller støttet en presisering av loven.

Dersom regjeringen går videre med lovforslaget, støtter Askim kommune anbefalingen fra både KS og LVK om at det nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg der kommunene tas med i utvalget.

 

Vedlegg