Høringssvar fra Bindal kommune

Høringssvar - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad
  1. Bindal kommune går i mot de foreslåtte endringene av eiendomsbeskatningen av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Årsaken er at kommunen vil tape inntekter, estimert til kr 2,4 millioner pr. år, i tillegg kommer tap av fremtidige inntekter på en eventuell vindkraftutbygging, estimert til minimum kr 14 millioner pr. år. Inntektstapet vil føre til vesentlige kutt i tjenestetilbudet til våre innbyggere da dette ikke er foreslått kompensert.
  2. Muligheten til å skrive ut eiendomsskatt er blant annet en kompensasjon for kommuner som avgir areal til etableringer. Dersom denne muligheten fjernes, vil kommunene sitte igjen med kun ulempene av at de har gitt avkall på naturområder. Dette vil igjen kunne medføre at færre kommuner stiller seg positiv til nyetablering av anlegg og installasjoner. Bindal kommune stilte seg positiv til konsesjon for etablering og drift av vindkraftverk i 2012. En av forutsetningene som lå til grunn for kommunens tilslutning var nettopp fremtidige eiendomsskatteinntekter.
  3. Eventuelle endringer i skatteleggingen må ses på i en helhet og på en slik måte at kommunene blir fullt ut kompensert for tap på nåværende og fremtidige eiendomsskatteinntekter.

 

Vedlegg