Høringssvar fra Nord-Aurdal kommune

Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret sluttar seg til uttalen frå LVK, dei ber regjeringa legge bort forslaget om å endringar av reglene om eigedomsskatt på verk og bruk.

Vedlegg