Høringssvar fra Kviteseid kommune

Høyring endring av eigedomsskattelova

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Kviteseid kommune Arkiv: 232
Saksmappe: 2015/1261-4
Sakshand.: Øystein Tveit
Dato: 03.09.2015

 

Saksframlegg


Utval Utvalssak Møtedato
Kommunestyret  17.09.2015

Høyring - forslag om å fjerne eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar i verk og bruk

Vedlegg:
1 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) sin høringsuttalelse om eiendomsskatt på verk og bruk
2 Høringsnotat - eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk


Faktiske tilhøve:
I Sundvolden-erklæringa har regjeringa gitt uttrykk for eit ønskje om å fjerne eigedomsskatten på maskiner. I tråd med dette sender departementet nå på høyring forslag til endringar i regelen om eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Departementet skriv at endringane som blir foreslått vil gi utskriving av eigedomsskatt meir forutsigbare både for kommunane og dei eigedomsskattepliktige, og samtidig innebere ei betydeleg lette i skattebyrden for mange bedrifter. Motsatsen er ein betydeleg reduksjon i mange kommunar sine eigedomsskatteinntekter.
Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om endring i reglane om
eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).
Etter gjeldande reglar skal arbeidsmaskiner mv.vere med i eigedomsskattegrunnlaget når dei blir sett på å vere ”ein part av sjølve føretaket”. Regelen har blitt vidareutvikla gjennom rettspraksis. Om arbeidsmaskiner mv. skal gå inn i eigedomsskattegrunnlaget, avheng av ei skjønsmessig heilskapsvurdering. Regelen er kritisert for å vere skjønnsmessig og skape uforutsigbarhet.
I høyringsnotatet legg departementet fram to alternative forslag. Alternativ 1 inneber at
produksjonsutstyr og –installasjonar skal fritakast for eigedomsskatt, medan alternativ 2 ikkje bare fritar slikt utstyr, men også inneber at verk og bruk opphøyrer som eigen kategori med den følgje at slike eigendomar vert eigedomsskatta som alminneleg næringseigedom.
Departementet skriv vidare at forslaga ikkje får betydning for fastsetting av
eigedomsskattegrunnlaget for vasskraftanlegg.

Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i sektor for økonomi og fellestenester der det heiter; Oppretthalde den økonomiske handlefridomen.
KS har berekna at kommunane kan tape meir enn 1,7 milliardar kroner om regjeringa sitt forslag om å avvikle kommunane sin rett til å skrive ut skatt på verk og bruk blir vedtatt.
Hovudstyret i KS har vedtatt følgjande resolusjon:
• KS støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.
• KS mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveininger må beholde både retten og fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, inklusiv produksjonsutstyr. KS er også for at verk og bruk fortsatt skal kunne takseres ut fra substansverdi.
• Dersom regjeringen likevel går videre med saken, anbefaler KS sekundært at det
opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning.
• KS krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i
retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell
sak til Stortinget.
På LVK sitt landsmøte den 21. august i år blei følgjande resolusjon vedtatt av landsmøtet sine 350 deltakarar:
"Landsmøtet ber Regjeringen forkaste forslaget til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk.
Finansdepartementets forslag 18.juni 2015 til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk vil medføre inntektstap i størrelsesorden 1,5 - 2 milliarder kroner årlig for om lag 340 kommuner. Forslaget undergraver prinsippet om lokal beskatningsrett, og er dermed et inngrep i lokaldemokratiet.
Forslaget til endringer i eiendomsskatt på verk og bruk går betydelig lenger enn det Regjeringen varslet i Sundvolden-erklæringen, hvor det heter at regjeringen vil frita fastmonterte, ikke integrerte maskiner. I høringsforslaget foreslås i realiteten en avvikling av hele ordningen med eiendomsskatt på verk og bruk. Landsmøtet viser til Regjeringens løfter i erklæringen om å styrke kommunenes egne inntektsgrunnlag og løftet om at kommunene skal få beholde en større del av inntekter fra virksomheten som skjer lokalt.
Landsmøtet vil påpeke at gjeldende ordning om eiendomsskatt på verk og bruk er vesentlig mer robust og treffende enn å gi kommunene en andel av selskapsskatten. Mens eiendomsskatten er knyttet til det stedbundne anlegg, vil selskapsskatten bli utmålt på konsernnivå.
Selv om det i høringsnotatet er gjort unntak for kraftproduksjonsanlegg, vil forslaget i stor grad ramme LVKs medlemskommuner. Det gjelder både kommuner med vindkraftanlegg, kommuner med kraftledninger og kommuner med andre verk og bruk. Det må derfor antas at samtlige av LVKs medlemskommuner vil rammes av forslaget."
Forslaget innebærer en dreining av offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten. I høringsnotatet er det opplyst at selskapsskatten på statens hånd vil øke med 300 millioner kr årlig. I tillegg vil forslaget innebære betydelige skattelettelser for statsbedrifter som Statnett, Statkraft og Statoil. Disse skattelettelsene gir rom for økte utbytter til staten. Statnett alene vil få en skattelettelse på om lag 150 millioner kroner årlig, og samlet vil staten trolig tjene henimot 1 milliard kroner årlig på forslaget. – Landsmøtet kan ikke se at en slik dreining av offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten er et uttrykt ønske med forslaget.
Landsmøtet anser forslaget som et brudd på den samfunnskontrakten som er inngått mellom staten og kommunene ved avståelse av verdifulle naturressurser til store kraftledninger og vindkraftanlegg. Et viktig element i konsesjonsmyndighetenes begrunnelse i slike saker, er rutinemessig at den berørte kommune vil motta betydelige eiendomsskatteinntekter. Verken for kraftlinjer eller vindkraftanlegg foreligger det andre ordninger som tilgodeser den berørte kommune. Mange kommuner har gitt sin tilslutning til slike utbygginger utelukkende i tillit til de eiendomsskatteinntekter man ble forespeilet fra staten. Og ordningen med eiendomsskatt på verk og bruk har eksistert i mer enn hundre år.
Det er påpekt at gjeldende eiendomsskatteordning kan inneholde en uheldig belastning for yngre og små bedrifter. Landsmøtet vil påpeke at eiendomsskatteloven allerede i dag inneholder ordninger som vil kunne tilgodese denne type bedrifter, for eksempel regler om bunnfradrag og fritak for eiendomsskatt for yngre boliger. Slike ordninger kan vurderes innført for de nevnte bedrifter. Landsmøtet viser videre til at takseringsregler kan inntas i nasjonale forskrifter for å unngå mulig forskjellsbehandling eller en oppfatning av uforutsigbarhet.
Hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for kommunenes innbyggere. En avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk vil kunne føre til et press på kommunene for økt eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter, som boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer".
Nissedal kommune vil om forslag til endringar i eigedomsskatten blir vedtatt kunne tape om lag 1,5 mill. kr av ein samla eigedomsskatt for verker og bruk på om lag 3,4 mill. kr i året. Enkelte kommunar vil kunne tape 10-tals millionar.
Å skrive ut eigedomsskatt er den einaste skatteordninga der kommunane aleine beheld utlikna skatt. Denne ordninga er difor særskilt viktig for kommunane og planane om kompensasjon via selskapsskatten vil aldri vere ei fullgod erstatning. Dette da staten vil reise med mykje av det som før tilhøyrde kommunane via eigedomsskatten, berekna til om lag 1 milliard kroner.
Eigedomsskatten er knytt til det stadbundne anlegg. Selskapsskatten bli utmålt på konsernnivå og på denne måten vil kontorkommunane nyte godt av endringa, medan dei kommunane som ber belastninga med kraftutbygging taper. Kontorkommunane har frå før store føremoner ved at mange administrative jobbar etc. gjerne ligg til hovudkontora til kraftverkseigarane.

Rådmannen si tilråding:
Kviteseid kommune ber Regjeringa forkaste forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt på verk og bruk.

Handsaming i kommunestyret:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.


Kommunestyret sitt vedtak:

Kviteseid kommune ber Regjeringa forkaste forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt på verk og bruk.