Høringssvar fra Rødøy kommune

Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk - Høringsuttalelse

Dato: 25.08.2015

Svartype: Med merknad

Sak 058/2015: EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK: HØRINGSUTTALELSE

Jfr. saksutredning 16915   

 

Rådmannens innstilling:

Rødøy kommune støtter ikke forslagene om produksjonsutstyr og –installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, eller at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom.

 

Endringen ville føre til en betydelig reduksjon i kommunens eiendomsskatteinntekter som brukes til tilrettelegging for næring, etablering av infrastruktur og produksjon velferdstjenester. Uten disse inntektene ville også kommunens selvråderett begrenses sterkt.

 

 

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Vedlegg