Forsiden

Høringssvar fra Sirdal kommune

Høringsuttalelse fra Sirdal kommune til forslag om endringer i eiendomsskatteregler for maskiner m.v. i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Sirdal behandlet i møte den 10. september 2015 sak 15/71 forslag til endringer i eiendomsskattereglene for maskiner m.v. i verk og bruk. Kommunestyret avgav følgende enstemmige uttale fra kommunen:

"Sirdal kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket.

Sirdal kommune slutter seg til høringsuttalelser fra Landsamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) og kommunesektorens organisasjon (KS) som gjelder eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk.

Eiendomsskatten må være en kommunal skatteart, der kommunen også har ansvar for verdisettingen, og der arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og installasjoner skal inngå i skattegrunnlaget.

For Sirdal kommune betyr forslaget om endringer i eiendomsskatteregelverket at kommunen per i dag vil miste eiendomsskatt tilsvarende 4 millioner kroner fra kraftlinjer, tele- og mobilnett m.m., men tapet vil øke kraftig de neste årene til anslagsvis 14-16 millioner kroner per år på grunn av store investeringer i kommunen i sentralnettslinjer, transformatorstasjoner og vindkraftverk.

Det pågår nå arbeider med oppgradering av sentralnettslinjene i Sirdal fra 300 til 420 kV og bygging av ny stor sentralnettsstasjon. Samlede investeringer er flere milliarder kroner, som kommunen ikke vil motta eiendomsskatt fra dersom lovforslaget går gjennom. Kommunen vil da kun sitte igjen med store naturinngrep og få/ingen arbeidsplasser. Eksempelvis skal det på deler av linjestrekningene bygges tre parallelle 420 kV-linjer tilsvarende eller høyere enn "monstermastene" i Hardanger med en samlet bredde på rundt 150 m. Det vil være svært urimelig om lokalsamfunnet nå ikke skal bli kompensert i form av eiendomsskatt av et så stort naturinngrep. Et planlagt vindkraftverk vil heller ikke kunne skattlegges. Eiendomsskatt er den eneste skattearten som kompenserer lokalsamfunnet for de inngrep som et vindkraftverk utgjør i naturen. Uten mulighet for eiendomsskatt fra vindkraftverkene ville sannsynligvis ingen kommuner vært positive til etablering av vindkraftanlegg i sin kommune. Ringvirkninger i form av eiendomsskatt har vært et viktig argument fra vindkraftutbyggere når de har solgt inn sine prosjekter for lokalsamfunnet og sentrale konsesjonsmyndigheter.

Sirdal kommune krever at enkeltkommuner blir kompensert fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget."

Vedlegg