Forsiden

Høringssvar fra Østre Toten kommune

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Østre Toten kommune vedrørende eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk:

 

Vurdering:

Hovedpunkter i vurderingen som er gjort er:

  • Tap av inntekt fra eiendomsskatt
  • Skatteinntekter flyttes fra kommune til stat
  • Blir det færre tvistesaker med ny regel?
  • Forslagene går langt ut over Sundvolden-erklæringen

 

Tap av inntekt fra eiendomsskatt

Innteksttapet i Østre Toten kommune som følge av regelendringen som er foreslått (basert på 2014 tall):

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr:

400.000

Eiendomsskatt på kraftlinjer:

1.001.000

Eiendomsskatt på infrastruktur (tele, bredbånd osv):

295.000

Eiendomsskatt på bygningene i verk og bruk med produksjonsutstyr:

517.000

 

Med de nye forslagene til endring av eiendomsskatteloven vil Østre Toten tape en inntekt på 1.696.000kr. Dette utgjør mellom 8-10% av den totale eiendomsskatteinntekten for 2014. Skulle man i fremtiden ha behov for å ta inn maksimal beskatning (7‰) på eiendomsskatt vil nye regler gi kommunen et tap på i underkant av 6MNoK. Regelendringene som er foreslått vil få konsekvenser for tjenester og velferdstilbudet i kommunen. Kommunen kan også bli tvunget til å øke beskatningen på andre eiendommer raskere for å kompensere for inntektstapet ved innføring av ny regel. I tillegg til tapt inntekt vil reglene medføre en omtaksering av verk og bruk med en antatt kostnad på ca 500.000,- kroner.

 

Skatteinntekter flyttes fra kommune til stat

Regjeringen har tidligere gitt løfte om at kommunen skal beholde større andel av de inntektene som skapes lokalt, noe kommunen mener er positivt både for å ivareta velferdsordningene på en skikkelig måte og samtidig gi rom for videreutvikling av kommunen, bl.a. ved bedre tilrettelegging for næringsutviklingen i kommunen. Eiendomsskatt trekkes fra i beregningsgrunnlaget for alminnelig inntekt, noe som medfører at selskapsskatten vil øke når eiendomsskatten på produksjonsutstyr og -installasjoner fritas. Dette flytter beskatning fra kommunen til staten og er direkte i strid med regjeringens løfte.

 

Blir det færre tvistesaker med ny regel?

Det hevdes i høringsnotatet at endringen til ny regel vil ”bli klarerer og mindre skjønnsmessig enn gjeldende regel.”, og departementet legger til grunn at forslaget vil medføre lavere administrasjonskostnader og færre tvister.

I dagens regelverk skal arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget for eiendomsskatt på verk og bruk når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”. Regelen har vært i lovverket i ca 150 år og det har i løpet av denne tiden utviklet seg en mer presis oppfatning av hva som skal være med av produksjonsutstyr. Siste 10 årene har det vært relativt få rettstvister på dette området (én høyesterettsdom og noen få dommer i lagmanns- og tingsretten).

Den nye regelen skiller på om installasjonen tjener bygget eller produksjonsprosessen. Dette vil i mange tilfeller være en vanskelig vurdering bl.a. i forbindelse med infrastruktur som ivaretar både bygg og produksjonsprosess.

Valg av verdsettelsesprinsipp vil også innebære bruk av skjønn.  Begge disse punktene vil trolig medføre flere tvistesaker enn vi har hatt de siste årene med dagens regel. På lik linje med dagens regel vil det ta tid før man får en mer presis definisjon og oppfatning av hvordan reglene skal forstås. Dette vil medføre økte administrasjonskostnader og flere tvister.

 

Forslagene går langt ut over Sundvolden-erklæringen

I følge Sundvolden-erklæringen ønsker regjeringen å ”frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)”. Forslagene i høringsnotatet går langt ut over dette og vil resultere i fritak av alle maskiner ”uten hensyn til graden av fysisk integrasjon”. Videre fritar den også faste anlegg der det ikke er bygninger (kraftlinjer, tele- og bredbåndsnettverk).

 

Høringsnotatet presiserer at vannkraftverk skal beskattes som før. Sundvolden-erklæringen sier ”(gjelder ikke kraftverk)”. Foreslåtte endringer i høringsnotatet vil gjøre at andre kraftverkstyper basert på vind, bølger, sol osv. vil fritas. De fleste kjente måtene å produsere kraft på i dag vil kreve tilgang til arealer og andre ressurser for å kunne bygge opp installasjoner og anlegg for slike produksjoner, noe kommunen avgir arealer til. Ved innføring av forslaget i høringsnotatet vil insentivene for å avsette arealer og andre ressurser til disse formålene forsvinne helt eller delvis. Det er ikke naturlig å ulikebehandle beskatningen av kraftverk basert på kilden kraftproduksjonen er basert på.

 

Konklusjon

Med bakgrunn i vurderingene går Østre Toten kommune imot begge endringsforslagene i høringsuttalelsen og går inn for å beholde eksisterende lovverk for å ivareta lokaldemokratiets frihet og fleksibilitet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk.

 

Hvis ny regel innføres krever kommunen:

  • full kompensasjon for tap av inntekt og omtakseringskostnader
  • at reglene justeres slik at alle kraftverk kan beskattes uavhengig av kilden for kraftproduksjonen
  • at regelen justeres slik at fast eiendom som hovedsakelig består av produksjonsmaskiner og -installasjoner uten bygninger fortsatt kan eiendomsbeskattes. Det gjelder bl.a. kraftlinjer og andre infrastruktur anlegg (for eksempel kabel-tv og bredbåndsnettverk).