Høringssvar fra Stavanger kommune

Stavanger kommune - høringsuttalelse til endring av eiendomsskatteloven vedr. verk og bruk

Dato: 28.09.2015

Svartype: Med merknad

Stavanger formannskap sitt flertallsvedtak i sak 198/15:

 Stavanger kommune viser til Finansdepartementets høringsnotat av 18.06.2015 og avgir følgende høringsuttalelse:

 1. Stavanger kommunes primære standpunkt er at en endring av eiendomsskatteloven slik som beskrevet i høringsnotat fra Finansdepartementet ikke kan støttes. Dette gjelder begge alternative lovforslag. Kommunens begrunnelse:

  1. Lovforslagene innskrenker kommunens lokale handlefrihet og styringsrett over den eneste lokalt bestemte inntektskilden.
  2. Forslagene innebærer innføring av nye begreper og definisjoner som skaper nye behov for avklaringer og grenseoppganger. Dette gir lavere forutsigbarhet for begge parter.
  3. Foreslåtte endringer gir vridninger og ulike effekter til ulike typer eiendomsanlegg og bryter med likebehandlingsprinsippet av alle eiendomsobjekt som eiendomsskatteobjekt. Eksempler her er vannkraftverk kontra vindkraftverk og olje/gassanlegg.
  4. Foreslåtte endringer bidrar til ulik behandling av næringer.
  5. Lovforslagene medfører behov for retaksering. Høringsnotatet omhandler ingen avklaring hvordan dette skal håndteres i forhold til regelverket om alminnelig taksering for de kommunene som har eiendomsskatteobjekter ut over verk og bruk.
  6. Endringene i grunnlagene for beskatning medfører at kommunene påføres kostnader for gjennomgang av alle næringseiendommer, retaksering, klage- og tvistebehandling.
  7. En omlegging som beskrevet medfører betydelige inntektsbortfall for kommunene.
  8. Inntektsbortfallet er ikke foreslått finansiert. Det innebærer at kommunene enten må redusere sine utgifter gjennom kutt i tjenesteproduksjonen, eller kommunens øvrige eiendomsskatteytere må ilegges økt skatt.

2. Stavanger kommunes sekundære standpunkt er at dersom ett av endringsforslagene blir vedtatt, må iverksettelse av den nye ordningen utsettes inntil;

  1. Kommunene som rammes av endringen i form av lavere inntekt fra eiendomsskatt, og eller mister retten til framtidige eiendomsskatteinntekter, blir kompensert fullt ut fra staten.
  2. Sentrale retningslinjer for eiendomsskattetakseringen er utarbeidet for å fremme likebehandling og økt forutsigbarhet.

Vedlagt følger kommunens saksframlegg i saken og formelt oversendelsesbrev. 

Vedlegg