Forsiden

Høringssvar fra Eid kommune

Høyring - Eigedomsskatt på arbeidsmaskiner m.m. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

KS-093/15 Vedtak:

  • Eid kommune meiner kraftliner, kraftfordelingsanlegg, trafostasjonar og teleliner framleis må reknast som fast eigedom og kunne ileggast eigedomsskatt.
  • Før ein eventuelt vurderer ei endring som føreslege i høyringa, så må det setjast ned eit lovutval, som på ein forsvarleg måte vurderer dei økonomiske konsekvensane av forslaga, så vel som alternative løysingar. I eit lovutval må også kommunane sine interesser vere representert.

 

 

Vedlegg