Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune

Høringssvar - høringsnotat på eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak i kommunestyret 03.09.14:

  • Kommunestyret i Evje og Hornnes ønsker ikke at det skal gjøres endringer i eiendomsskatteloven § 4. Eiendomsskatten skal ut fra hensynet til det lokale selvstyret og den økonomiske handlefriheten være en kommunal skatteart, der kommunene har ansvaret for verdsetting, og der arbeidsmaskiner, produksjonsutstyr og installasjoner skal inngå i skattegrunnlaget.
  • Kommunestyret i Evje og Hornnes støtter forslag i høringsuttalelsen fra KS om å opprette sentrale retningslinjer for eiendomsskattetaksering for å styrke forutsigbarhet og likebehandling.

Vedlegg