Forsiden

Høringssvar fra Vestby kommune

Høringsnotat sak12/338 vedrørende eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Viser til Finansdepartementets høringsnotat, sak 12//388 vedrørende eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk og eventuelle endringer i eiendomsskattelova.

Uttalelsen fra Vestby kommune er en ren administrativ uttalelse og har ikke vært underlagt politisk behandling. Vestby kommune skriver per i dag (2015) ut eiendomsskatt på kategoriene «verk og bruk» og ”annen næringseiendom”. Samlet eiendomsskatteinntekt er beregnet/budsjettert (økonomisk handlingsplan 2014- 2017) til 24 mill. hvor av kategorien verk og bruk alene utgjør 3 mill. (2015)

Departementet presenterer i høringsnotatet to alternative forslag til endringer av reglene på arbeidsmaskiner mv. i utskrivingsalternativet «verk og bruk».

Forslag 1 innebærer å unnta ”produksjonsutstyr og –installasjoner” fra beskatning, men beholde verk og bruk som selvstendig utskrivingsalternativ.

Forslag 2 innebærer å fjerne kategorien verk og bruk som egen utskrivingskategori.

Forslaget om å frita produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner innebærer ifølge KS at «man går fra en regel om at produksjonsutstyr er gjenstand for eiendomsskatt, såfremt det utgjør en integrert del av produksjonsanlegget, til en regel om at produksjonsutstyr ikke skal skattlegges under noen omstendighet». Videre slik begrepet er definert i forslaget, vil dette medføre at petrokjemiske anlegg, teleanlegg, overføringslinjer for kraft og lignende infrastruktur og hjelpeanlegg i all hovedsak vil fritas for eiendomsskatt.

Forslaget fra departementet vil innebære en ikke-ubetydelig reduksjon i inntektene til kommunen. Det av stor betydning at kommunene beholder muligheten til å skrive ut skatt på infrastrukturanlegg som kraft, -telenett, bredbånd, kabel- og rørledninger, fordi disse skatteinntekt fra disse objektene utgjør en vesentlig del av inntektene i kategorien verk og bruk.

Kommunen er kritisk til om innføring av begrepet «produksjonsutstyr og – installasjoner» vil virke klargjørende og mindre skjønnsmessig enn dagens regel.

Endringen vil i motsatt fall kunne medføre en økning i antallet saker nettopp for å klarlegge det nye begrepets grenser.

I høringsnotatet skriver departementet at kritikken av eiendomsskatt på maskiner mv i verk og bruk ”særlig har vært rettet mot bestemmelsens skjønnsmessige utforming og de avgrensningsproblemer den forårsaker.”

Departementet skriver videre at regelverket slik det er i dag i dag ikke er tilpasset den teknologiske utvikling. Eiendomsskatt på infrastrukturanlegg er etter kommunens syn nettopp eksempel på gjeldende utskrivingsalternativ er tilpasset utviklingen. Ved å beholde eiendomsskatt på verk og bruk uendret, gis kommunene fortsatt mulighet til å skrive ut skatt på infrastrukturanlegg og nye teknologiske innretninger. Endres reglene i tråd med departementets forslag fjernes denne muligheten.

Kommunen kan ikke se at departementet har forslag til hvordan inntektstapet skal kompenseres, hvilket leder over i en diskusjon med hensyn til hvem som eventuelt skal belastes kommunens tap av inntekter.

Rent prinsipielt vil man kunne stille spørsmål ved berettigelsen av at store næringsaktører unntas skatteplikt, mens mindre næringsdrivende rent faktisk må bidra. Departementets forutsetning om at verk og bruk beskattes hardere enn annen næringseiendom bygger etter KS sitt syn på en uriktig forståelse av eiendomsskatteloven og rettspraksis.

Det ligger nærmere å si at departementets forslag vil føre til forskjellsbehandling den motsatte vei mellom verk og bruk og alminnelig næringseiendom. For en alminnelig næringseiendom vil eiendomsskattegrunnlaget etter departementets forslag fortsatt være 100 % av investeringskostnaden eller eiendommen, mens andelen for verk og bruk kanskje vil gå ned mot 10 %, f eks i industrielle anlegg hvor bygningskropp og grunn utgjør en beskjeden del av eiendommens totale verdi. Det vises i denne sammenheng til at det har vært en del av begrunnelsen for eiendomsskatten at den skal være en skatt på de investeringene som gjøres i det faste anlegg.

Vestby kommune stiller seg bak KS’ høringsuttalelse og framhever at inntektstapet vil kunne innebære kutt i kommuners tjenestetilbud.