Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP- Sykehuset Innlandet HF

Dato: 05.09.2019

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i alkoholloven:

Forskyvning av rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og forenklet ordning for salg og skjenking av alkohol ved bryggerier mv.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) ønsker med dette å gi en høringsuttalelse om de ovennevnte endringer i alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989). Vi ønsker i hovedsak å kommentere den delen av høringsnotatet som omhandler forskyvning av rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager.

Den foreslåtte endringen i rammene for Vinmonopolets åpningstider innebærer en forskyvning i Vinmonopolets mulige åpningstider på lørdager (fra nå 09:00-15:00 til etter 10:00-16:00). Dette kan synes som kun en justering av åpningstidene for å bringe dem i samsvar med de fleste handlesentrenes åpningstider, men vil i realiteten kunne innebære en utvidelse i åpningstiden med én time fordi de fleste av Vinmonopolets butikker i dag åpner kl. 10:00 på lørdager (i overenstemmelse med de ulike handlesentrenes åpningstider).

Gitt denne de facto økningen i åpningstiden (med én time), er det trolig at alkoholomsetningen på Vinmonopolet vil kunne øke. Økningen er antagelig ikke veldig stor, men dette føyer seg inn i rekken av små tiltak og endringer som vil kunne gi en liten netto økning i det totale alkoholkonsumet i befolkningen.

Begrensinger i tilgjengelighet av alkohol er et viktig alkoholpolitisk virkemiddel i Norge. Det er godt dokumentert at denne tilgjengeligheten betyr noe for for alkoholomsetningen og alkoholkonsumet i befolkningen (Babor et al., 2010). Det er god forksningsmessig støtte for at åpningstider er forbudet med omsetning og derigjennom økt omfang av alkoholrelaterte skader (Babor et al., 2010, Popova et al., 2009, Hahn et al., 2010, Wilkinson et al., 2016, Sanchez-Ramirez and Voaklander, 2018). Dette er bl.a. vist i forskning fra Sverige (Systembolaget) og Finland (Alko) (Mäkelä et al., 2002) og effekter av å gjeninnføre lørdagsåpne butikker på Systembolaget (Norström and Skog, 2003, Norström and Skog, 2005).

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) er særlig opptatt av at bruk av rusmidler, inkludert alkohol, har en negativ effekt på psykisklidelse. Mer bruk av alkohol vil føre til mer psykiske lidelser. Dette gjelder selvsagt ikke alle og en hver bruk av rusmidler, men på befolkningsnivå vil en øket bruk av alkohol føre til mer psykisk lidelse som følge av alkoholbruk. Det er dessuten slik at de som allerede har psykiske lidelser både er de som best gjør seg nytte av en restriktiv alkoholpolitikk og er de første som lider under en mer liberal alkoholpolitikk.

Oppsummert er det slik at en utvidelse (dette er en de facto utvidelse) av Vinmonopolets åpningstider i seg selv ikke vil føre til store endringer i befolkningens alkoholkonsum. Det er dog slik at denne endringen kommer i en serie av en rekke små endringer som til sammen kan gi et øket forbruk. Et øket forbruk vil spesielt ha innflytelse på den pasientgruppen som N-ROP har fokus på. Vi konkluderer derfor med at denne delen av forslaget om endring i alkoholloven ikke kan sees på som positivt fra vårt ståsted.

Referanser:

BABOR, T., CAETANO, R., CASSWELL, S., EDWARDS, G., GIESBRECHT, N., GRAHAM, K., GRUBE, J., HILL, L., HOLDER, H., HOMEL, R., LIVINGSTON, M., ÖSTERBERG, E., REHM, J., ROOM, R. & ROSSOW, I. 2010. Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Second edition., Oxford, Oxford University Press.

HAHN, R. A., KUZARA, J. L., ELDER, R., BREWER, R., CHATTOPADHYAY, S., FIELDING, J., NAIMI, T. S., TOOMEY, T., MIDDLETON, J. C. & LAWRENCE, B. 2010. Effectiveness of Policies Restricting Hours of Alcohol Sales in Preventing Excessive Alcohol Consumption and Related Harms. American Journal of Preventive Medicine, 39, 590-604.

MÄKELÄ, P., ROSSOW, I. & TRYGGVESSON, K. 2002. Who drinks more or less when policies change? The evidence from 50 years of Nordic studies. In: ROOM, R. (ed.) The effects of Nordic alcohol policies? What happens to drinking and harm when alcohol controls change? Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research.

NORSTRÖM, T. & SKOG, O.-J. 2003. Saturday opening of alcohol retail shops in Sweden: an impact analysis. Journal of studies on alcohol, 64, 393-401.

NORSTRÖM, T. & SKOG, O. J. 2005. Saturday opening of alcohol retail shops in Sweden: an experiment in two phases. Addiction, 100, 767-776.

POPOVA, S., GIESBRECHT, N., BEKMURADOV, D. & PATRA, J. 2009. Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol and Alcoholism, 44, 500-516.

SANCHEZ-RAMIREZ, D. C. & VOAKLANDER, D. 2018. The impact of policies regulating alcohol trading hours and days on specific alcohol-related harms: a systematic review. Injury prevention, 24, 94-100.

WILKINSON, C., LIVINGSTON, M. & ROOM, R. 2016. Impacts of changes to trading hours of liquor licences on alcohol-related harm: a systematic review 2005-2015. Public Health Research & Practice, 26, e2641644.