Høringssvar fra NTNU

Dato: 10.09.2019

Høringsuttalelse NTNU – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene

Det vises til høringsnotat og høringsbrev av 6. juni 2019.

NTNU stiller seg bak departementets vurdering og forslag om behov for offentlig kontroll og tilsyn vedrørende innleie.

I høringsnotatet pkt. 5.5 etterspør departementet om det foreligger tilsvarende behov for tilsyn innen statlig sektor. Slik det fremgår der, inneholder statsansatteloven en egen bestemmelse om adgang til innleie i staten, § 11 1-3. ledd, som tilsvarer arbeidsmiljøloven § 14-12. Da regelverket på dette området er tilnærmet likt for både privat og statlig sektor, er vårt syn at offentlig tilsyn med etterlevelsen og håndhevingen av reglene om innleie også bør gjelde i staten.

NTNU mener også at Arbeidstilsynet er riktig etat for denne type offentlig tilsyn.

Arve Skjærvø

Faggruppeleder