Høringssvar fra Unio

Dato: 13.09.2019

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep.

0030 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Vi viser til høringsnotat av 06.06.2019 fra Arbeids- og sosialdepartementet med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene samt endringer i arbeidsmarkedsloven. Vi takker for muligheten til å få komme med innspill.

Unio stiller seg bak departementets vurdering om forslaget for offentlig kontroll og tilsyn som gjelder innleie. Den nåværende ordningen, der reglene bare håndheves av partene i arbeidslivet og av den enkelte arbeidstaker, gir innleide en svak posisjon. Det er også lavere organisasjonsgrad blant innleide enn fast ansatte. Det innebærer at fagforeningene ikke kan hjelpe alle som opplever at reglene om like arbeidsforhold og lik lønn ikke overholdes. Derfor støtter vi at arbeidstilsynet, petroleumstilsynet og luftfartstilsynet tilføres disse oppgavene. Vi støtter også de lovtekniske forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

I høringsnotatet pkt. 5.5 etterspør departementet om det foreligger tilsvarende behov for tilsyn innen statlig sektor. Slik det fremgår der, inneholder statsansatteloven en egen bestemmelse om adgang til innleie i staten, § 11 1-3. ledd, som tilsvarer arbeidsmiljøloven § 14-12. Da regelverket på dette området er tilnærmet likt for både privat og statlig sektor, er vårt syn at offentlig tilsyn med etterlevelsen og håndhevingen av reglene om innleie også bør gjelde i staten. Unio mener også at Arbeidstilsynet er riktig etat for denne type offentlig tilsyn.

Departementet foreslår også en endring i arbeidsmarkedsloven § 27, ved at annet punktum strykes. Dette innebærer at en arbeidstaker fritt kan leies ut til tidligere arbeidsgiver uten noe form for karantenetid.

Bestemmelsen skal motvirke at bemanningsforetak rekrutterer arbeidstakere fra ordinære virksomheter, for så å leie dem ut igjen til samme virksomhet, til økte omkostninger. Departementet reiser spørsmål ved behovet for denne bestemmelsen, og foreslår i notatet at den oppheves.

Unio støtter ikke forslaget til departementet om å stryke bestemmelsen. Blant Unios medlemsforbund har blant annet Det norske maskinistforbund eksempler på at bestemmelsen gir et viktig vern for fast ansatte i virksomheter på land og på sokkelen. Det er ikke uvanlig at hele grupper av ansatte overføres til bemanningsforetak og leies inn igjen etter behov. På denne måten omgås blant annet bestemmelser i tariffavtalene om at ansiennitetsprinsippet skal gjelde ved nedbemanninger. Dette kan forhindres ved håndhevelse av karantenebestemmelsen i arbeidsmarkedsloven § 27. Vi er derfor skeptisk til at bestemmelsen skal endres. Samtidig skjønner vi at bestemmelsen kan virke mot sin hensikt, omtrent som et yrkesforbud, overfor enkeltindivider, i gitte situasjoner og bidra til mindre mobilitet i arbeidsmarkedet. Et alternativ kan være å se nærmere på en løsning som viderefører bestemmelsen for kollektive grupper.

Vennlig hilsen

Unio

Henrik Dahle

fagsjef og advokat

Vedlegg