Høringssvar fra SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OM FAST ANSETTELSE, MIDLERTIDIG ANSETTELSE I OG INNLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høring datert 29. juni 2017 om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

SAMFO er Norges femte største arbeidsgiverforening med 200 medlemsbedrifter som sysselsetter nær 26 000 ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukersamvirket (Coop) og boligsamvirket.

SAMFO har følgende bemerkninger til forslaget.

Ad) presisering av "fast ansettelse"

SAMFO har ingen innvendinger mot at "fast ansettelse" defineres i lovteksten så lenge dette er en kodifisering av gjeldende rett og ikke en innstramming.

SAMFO forutsetter, slik departementet selv presiserer, at en slik kodifisering ikke skal innebære forbud mot arbeidsavtaler uten bestemmelser om inntekt eller avtaler om varierende inntekt knyttet til arbeidsinnsats, f. eks. provisjonsbaserte arbeidsavtaler, trainee-avtaler eller avtaler om frivillig arbeid uten godtgjøring. Det avgjørende må være at arbeidsavtalene gir nødvendig forutsigbarhet og avklaring av arbeidsomfang uten noen nedre grense for øvrig.

Det er viktig at forslaget ikke rammer reell bruk av ekstrahjelp/tilkallingshjelp som, utover helsesektoren og utelivsbransjen, også benyttes i dagligvarebransjen. Landsoverenskomsten mellom SAMFO og Handel og Kontor i Norge, som også regulerer butikkarbeid, har egen regulering vedrørende bruk av ekstrahjelper/tilkallingshjelper; deltidsansatte har blant annet fortrinnsrett til merarbeid fremfor bruk av ekstrahjelp.

SAMFO har, som en medlemsservice til sine medlemsbedrifter, utarbeidet en mal på en rammeavtale for tilkallingshjelp i tråd med departementets beskrivelse av konstruksjonen, og SAMFO har også poengtert i veiledningen til malen at den forutsetter at tilkallingshjelp kun brukes til arbeid av midlertidig karakter i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a og b.

Ad) Midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

SAMFO har ingen bemerkninger til forslaget om at bemanningsforetak kan ansette midlertidig for å utføre oppdrag i en innleiebedrift som følge av et vikariat.

Ad) Innleie

Departementet beskriver under pkt. 5.2.1 at det særlig er innen bygg- og anlegg at det har vært en markant økning i bruk av innleie fra bemanningsbyråer, og at dette er en utvikling som etter departementets syn utfordrer de prinsipper gjeldende regler bygger på.

Departementet ønsker gjerne å høre høringsinstansene syn på innføring av kvotebegrensning på innleie.

SAMFO mener at en eventuell endret regulering med begrensninger i muligheten til å innleie arbeidskraft fra bemanningsforetak, må ta sikte på å løse de tilfeller som departementet mener utfordrer formål/hensyn med gjeldende regler.

Med hensyn til forslag om å innføre en kvotebegrensning er SAMFO imot at det innføres som en generell regulering av innleiebruken.

SAMFO anbefaler at en eventuell begrensning innføres for den/de bransjer der formålet med dagens regulering ikke lenger anses adekvat, jf. høringsnotatet 5.2.1.1. Hvorvidt skal være et forbud eller en kvotebegrensning, har SAMFO ingen formening om.

I tilfelle departementet anbefaler at det skal innføres kvotebegrensning uavhengig av bransje, mener SAMFO at makskvoten bør settes til 15 prosent.

For å ha en enkelt praktiserbar regel bør det i så fall gjelde alle innleiegrunnlag etter arbeidsmiljøloven § 14-12 første og annet ledd. Med hensyn til tidspunkt for beregning av en slik makskvote er SAMFO i så fall enig i at vurderingen må gjøres i hvert innleietilfelle. SAMFO foreslår dog at innleide arbeidstakere med oppdrag som er normert til under 1/4 stillingsbrøk hos innleier ikke skal rammes av en kvoteregel. Ved innføring av en generell kvoteregel er SAMFO i så fall også enig i at rettsvirkningen av brudd bør reguleres på samme måte som ved midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav f.