Høringssvar fra Departementens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar til høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Overordnet har DSS ingen innsigelser til endringer Arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidige ansettelser i og innleie fra bemanningsforetak.

 DSS har ingen innsigelser til at departementet vil kodifisere gjeldende rett, og definere begrepet fast ansettelse. DSS støtter derfor departementets forslag til ny § 14-9 første ledd andre punktum. DSS slutter seg og til øvrige endringer i aml. § 14-9 andre ledd og syvende ledd.

DSS slutter seg til departementets forslag til ny aml § 14-11 om rettsvirkninger ved brudd på §§ 14-9 eller 14-10.

DSS slutter seg til departementets forslag til ny § 14-14 første ledd om virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Thomas Bettum

avdelingsdirektør

Solveig Dutheil

rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer