Høringssvar fra Olje- og enegidepartementet

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven

Dato: 31.08.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til brev datert 31. juli 2017 angående høring vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

 

Olje- og energidepartementet har ingen merknader til høringsutkastet.

 

Med hilsen

 

 

Maria Lundin (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Turid Helseth

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer