Høringssvar fra KS Bedrift

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i, og innleie fra bemanningsforetak

Dato: 14.09.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev datert 29. juni i år.

Prinsippet om at fast ansettelse som hovedregel som tilknytningsform til arbeidslivet er forutsigbart og sikrer stabilitet både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette er bra for norsk arbeidsliv. Selv om det muligens er unødvendig å presisere hva som ligger i begrepet fast ansettelse på generell basis, er KS Bedrift åpen for forslaget om å innta en definisjon av fast ansettelse i § 14-9.

Forslaget om å definere fast ansettelse i loven har sitt utspring i forholdene i bemanningsbransjen. Det er vesentlig at det sikres at korttidsarbeidsmarkedet fungerer godt også i fortsettelsen. Vi må unngå en situasjon der bedriftene ikke får tilstrekkelig tilgang til korttidsarbeidskraft når et slikt behov oppstår.

Innføring av en hjemmel for midlertidige ansettelser i bemanningsforetak når arbeidstakeren skal fylle et vikariat i innleiebedriften kan være et virkemiddel i så måte, men vi er usikre på om dette er tilstrekkelig til å sørge for at bedriftene får tilgang til korttidsarbeidskraft når behovet oppstår. Vi stiller spørsmål ved praktiseringen av bestemmelsen, herunder om det i praksis vil være mulig å påse at midlertidige ansettelser kun benyttes når arbeidstakeren skal ha et vikariat, og ikke fylle en annen type funksjon i innleiebedriften.

Til spørsmålet om innføring av en kvote for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan det synes som dette er et tiltak som vil kunne virke positivt i «utsatte» bransjer som bygg- og anlegg. Vi er sterkt i tvil om det bør innføres som en generell regel for alle bransjer. Vi forstår departementet slik at det ikke er noe ønske om å legge hindringer i veien for bedriftenes legitime behov for å kunne leie inn noe arbeidskraft i ulike perioder. Med andre ord vil en generell regulering av kvote for innleie for de fleste bedrifter (i andre bransjer enn bygg- og anlegg) være en papirbestemmelse, som ikke er ment å komme til anvendelse. KS Bedrift mener dette er unødvendig, og vil tilrå at en eventuell kvotebestemmelse målrettes mot de bransjene der utstrakt bruk av innleie er en utfordring.

Dersom kvoteregulering skal innføres, taler sammenhengen i regelverket for at man både i forhold til nivå på kvoten og rettsvirkninger av brudd på kvoten følger samme bestemmelser som gjelder etter midlertidige ansettelser iht. § 14-9 bokstav f), mao. at den settes til 15 %.