Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringssvar FFO - Medleverforskriften

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar FFO – Medleverforskriften

FFO viser til høring om endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om kveldsarbeid, og i medleverforskriften. FFO vil kun avgi høringssvar til medleverforskriften.

FFO støtter å videreføre en egen medleverforskrift

FFO svarer opp denne høringen fordi vi er en organisasjon for funksjonshemmede brukere. Flere av våre medlemsorganisasjoner berøres av det tjenestetilbudet som gis på institusjoner og i bofellesskap. Vi mener at i spesielle tilfeller er hensynet om å sikre et best mulig brukertilbud overordnet og kan forsvare helt egne arbeidstidsbestemmelser. Medleverforskriften ivaretar et slikt brukerbehov.

Funksjonshemmede som lever på institusjon- eller bofellesskap har behov for stabilitet og kontinuitet i tjenestetilbudet. Det vises også til i høringsnotatet at ansatte i hovedsak er fornøyde med langturnus og medleverordninger, og at ansatte som jobbet ordinær turnus var særlig opptatt av at arbeidsperiodene ikke ga tilstrekkelig tid til å skape god relasjon til beboerne.

Vi vil samtidig legge til at FFO er opptatt av en arbeidsmiljølov og arbeidstidsbestemmelser som skal verne arbeidstakerne mot et urimelige krav og arbeidstider. For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne vil slike arbeidstider være vanskelig å innfri, og det bør være mulig å tilrettelegge enkelte stillinger på de aktuelle institusjonene eller bofellesskap. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt må også gjelde denne type arbeidsplass.

Forskriften bør utvides til å gjelde for utviklingshemmede i bofelleskap

FFO støtter at flere grupper av beboere bør inn i medleverbestemmelsen, og det er bra det foreslås at utviklingshemmede er en slik ny gruppe.

Vi kan ikke se at det i høringsnotatet er definert helt presist hva som menes med institusjon og om dette inkluderer bofelleskap, bortsett fra at departementet skriver på side 22:

«Det er helt sentralt at medleverforskriften bare skal omfatte institusjoner og bofelleskap hvor arbeidstakerne i arbeidsperiodene faktisk bor sammen med beboerne, og er en del av deres dagligliv.»

Hovedintensjonen med Ansvarsreformen var å avvikle institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemming. Bofellesskap for personer med utviklingshemming (utover barneboliger) er ikke institusjoner i rettslig forstand[1]. Det er samtidig viktig at forskriften ikke bidrar til mer institusjonsomsorg for denne gruppen, men at medleverforskriften får et større virkeområder utover det som defineres som institusjon.

Forskriften må derfor utvides til å gjelde bofellesskap eller andre institusjonslignede boformer med døgnbasert bemanning. 80 prosent av boligbasene for personer med utviklingshemming har heldøgns bemanning[2], slik at dette vil være aktuelt for mange bofellesskap.

Vi vil påpeke at bofellesskapene som reguleres av bestemmelsen skal ivareta krav til personalrom, samt krav til eget hvilerom for ansatte – noe vi støtter at forskriftsfestes.

Evaluering

FFO er enige i at konsekvensene for utvidelsen bør følges nøye, og ny ordning må evalueres i løpet av fire år. Det er viktig at det foretas gode brukerundersøkelser av pasienters- og beboeres erfaringer som en del av evalueringen. Undersøkelser tilpasset utviklingshemmede må gjennomføres slik at også denne brukergruppen så langt det er mulig selv kan få tilkjennegitt sine egne erfaringer. 

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

John Berg-Jensen                                                       Lilly Ann Elvestad

leder                                                                            generalsekretær

[1] NOU 2016: 17 På lik linje

[2] NOU 2016: 17 På lik linje

Vedlegg