Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

 

Vi viser til deres brev datert 11.11.16 vedrørende høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften. 

Petroleumstilsynet (Ptil) har kun kommentarer til forslaget tilknyttet arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid. 

Vi vurderer det slik at den foreslåtte endringen ikke får betydning for arbeidstid i petroleumsvirksomhet til havs, da rammeforskriften § 43 om nattarbeid sier at arbeidsmiljøloven § 10-11 ikke gjelder ikke på denne forskriftens område. 

Petroleumstilsynet støtter ikke forslaget om endring av reglene på kveldsarbeid ut ifra vernehensyn og hensyn til å skape et inkluderende arbeidsliv. Ptil stiller seg bak kommentarene i høringsuttalelsene til Arbeidstidsutvalget fra Arbeidstilsynet og Stami når det gjelder økt helsefare og økt press på arbeidstakerne dersom forslaget går igjennom, og at det er uklart hvilke utilsiktede eller potensielt uheldige konsekvenser endringen kan medføre. Økt adgang til individuell avtaleadgang om kveldsarbeid direkte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan bidra til at skjevheten i maktbalansen mellom partene blir større. 

Departementet foreslår at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på arbeidstakers initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Ptil mener at sterk konkurranse i enkelte næringer kan medføre at arbeidstakere i bedrifter som trenger oppdrag vil kunne strekke seg langt for å inngå avtaler for å få eller holde på oppdrag. For Ptils myndighetsområde viser data fra selskapene innen Petroleumssektoren at økt press på reell medvirkning og svakere jobbkontroll kan bidra til økt fare for feilhandlinger og øker dermed også faren for ulykker.