Høringssvar fra Politidirektoratet

endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Høringsbrev - endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Det vises til høringsbrev av 11. november 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende ovennevnte.

Politidirektoratet har i den forbindelse kun merknad knyttet til arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid.

Forslaget om kveldsarbeid etter eget ønske og forutgående avtale støttes fra Politidirektoratet ettersom dette medfører en større fleksibilitet for arbeidstakeren med hensyn til utførelse av daglige arbeidsoppgaver. Vi finner det imidlertid nødvendig å knytte noen forutsetninger til dette.

Politidirektoratet legger til grunn at arbeidsgiver, i medhold av styringsretten, alltid må ha anledning til å nekte en arbeidstaker å dele opp arbeidsdagen og utføre arbeidsoppgaver på kvelden, til tross for om det foreligger en forutgående avtale som åpner opp for frivillig nattarbeid etter initiativ fra arbeidstaker. Behov for kontroll, overholdelse av tidsfrist, behov for samarbeid med kolleger eller eksterne aktører, m.m. vil i den forbindelse være saklige momenter som tilsier at arbeidsgiver må ha mulighet til å holde arbeidstaker på arbeidsplassen i den alminnelige arbeidstiden uavhengig av om det foreligger en forutgående avtale om kvelds-/nattarbeid.

Vi mener videre at det i en slik forutgående avtale må være anledning for arbeidsgiver å legge inn som en generell forutsetning at arbeid på natt ikke må forekomme dersom dette medfører at arbeidstaker ikke får 11 timers hvile før vedkommende skal starte arbeidsdagen dagen etter. Dette for å unngå at arbeidstaker, som på eget initiativ velger å jobbe frem til kl. 23.00 på kveld/natt, ikke møter opp før kl. 10.00 neste dag grunnet avvikling av kompenserende hvile, og tilhørende kortere effektiv arbeidstid dagen etter på bekostning av arbeidsgiver.

Vi viser for øvrig til at arbeidstakere som utfører ordinært arbeid på kveld/natt, i henhold til HTA § 15. nr. 1, normalt tilkommer et tillegg som svarer til 45 % av timelønnen. Dette er et tillegg som arbeidstakere mottar uavhengig av årsaken til at de utfører arbeid på denne tiden av døgnet; herunder om dette er frivillig eller planlagt. Ordlyden i bestemmelsen kan tolkes dithen at arbeidstakere som utfører ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00 alltid tilkommer ovennevnte godtgjørelse ettersom bestemmelsen ikke inneholder noe forbehold knyttet til årsaken for slikt arbeid. Politidirektoratet forutsetter imidlertid at det i forbindelse med innføring av denne bestemmelse presiseres at slikt nattarbeid ikke kompenseres på annen måte enn om dette var blitt utført innenfor den opprinnelige fastsatte arbeidstiden.

I tilfelle foreslåtte endring ikke får innvirkning på HTA § 15 nr. 1 vil dette i seg selv medføre et insitament for arbeidstaker å arbeide etter kl. 21.00 idet dette vil gi vedkommende en lønnsøkning på 45 % pr arbeidet time. Vi antar at forslaget til lovendring ikke har til hensikt å oppmuntre til kvelds- og nattarbeid, men kun gi arbeidstakeren noe mer fleksibilitet av hensyn til vedkommendes sosiale- og familieliv. I motsatt fall vil foreslåtte endring neppe medføre at arbeidsgiver samtykker til slik skriftlig avtale.

 

 

Med hilsen

 

Frode Aarum

Daniel Slyngstad Billaud

seksjonssjef

seniorrådgiver

 

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Brevet er godkjent elektronisk av Politidirektoratet og har derfor ingen signatur.