Høringssvar fra Støttekomiteen for Vest-Sahara

Innspill fra SKVS om land-for-land-rapportering

Dato: 24.11.2016

Svartype: Med merknad

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til Finansdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i forskrift om land-for-land-rapportering (LLR) og har følgende merknader.

Støttekomiteen for Vest-Sahara arbeider for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre sin egen framtid gjennom en folkeavstemning. Vårt arbeid er basert på FNs resolusjoner om avkolonisering. Territoriet er delvis under marokkansk okkupasjon. Vest-Sahara har en av verdens rikeste fosfat- og fiskeforekomster, i tillegg til mulig olje og gass i farvannene utenfor kysten, og de verdifulle naturressursene spiller en viktig rolle i finansieringen og legitimeringen av okkupasjonen. Det er svært problematisk, både etisk, politisk og juridisk, at næringslivet allierer seg med marokkanske myndigheter for å drive utransparent handel i de okkuperte områdene. I flere tilfeller ser vi at handelen feilrapporteres til importmyndigheter. Norske myndigheter fraråder næringsliv i territoriet, som det eneste sted i verden. Åpenhet rundt næringslivsdeltakelse og handel internasjonalt er avgjørende både for saharawiske folk og for norsk sivilsamfunn.

Utvidet land –for-land rapportering (ULLR), slik PWYP Norge foreslår vil gi bedre selskapsåpenhet for selskaper som får tilgang til ikke-fornybare og begrensede naturressurser. ULLR bygger på åpenhetslovene I USA og EU som er milepæler når det gjelder krav til selskaper om å opplyse om skattebetalinger. Ved å innføre tre tilleggskrav, slik som det foreslås i utvidet land-for-land-rapportering, så blir dette et effektivt verktøy også for å synliggjøre potensielt uønsket skattetilpasning.

Støttekomiteen for Vest-Sahara gir sin fulle støtte til Utvidet land–for-land rapportering (ULLR) og fremholder følgende prinsipper:
- Regnskapstall: Det er ingen grunn til at ikke reviderte regnskapstall skal være kilden for rapporten. Reviderte regnskapstall bør benyttes, og rapporteres fra alle land.
- Noter til årsregnskapet er den vanlige måten for et selskap å presentere aktiviteter og finansielle aktiviteter fra foregående år. Det er ingen grunn til at den regulære måten å presentere regnskapsinformasjon på ikke også skal gjelde for land-for-land rapportering.
- Kostnader for alle land må rapporteres. Steder og land som blir referert til som "støttefunksjoner" er i realiteten ”hovedfunksjoner” for kapitalflukt og korrupsjon, slik som Panama Papers og andre lekkasjer har vist gang på gang. Slike jurisdiksjoner bør derfor selvsagt ikke beskyttes av en forskrift som søker å adressere de skadelige effekten nettopp slike skjulesteder.

Støttekomiteen for Vest-Sahara ber Norge om å bruke denne muligheten til å styrke land-for-land rapportering til å bli en utvidet land-for-land-rapportering, slik som foreslått av PWYP Norge, og som støttet av en rekke andre aktører i det norske samfunnet og internasjonalt. Dette ville være et effektivt verktøy for å synliggjøre potensielt uønsket skatteplanlegging og sikre at relevant informasjon om land-for-land rapportering fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredje land klubber blir opplyst om i årsregnskapet.

Med vennlig hilsen,
Erik Hagen,
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
erik@vest-sahara.no