Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Dato: 15.04.2015

Svartype: Uten merknad

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 23. februar 2015.

 

Vi har ingen merknader.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Harald Aass

fagdirektør

 

Toril Juul

seniorrådgiver

Vedlegg