Høringssvar fra Stavanger kommune og Sola kommune

Høringsuttalelse til endring i forskrift om nasjonalt vaksineprogram -Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Dato: 16.04.2015

Svartype: Med merknad

Hepatitt B er en virussykdom som på verdensbasis forårsaker stor sykdomsbyrde. Også i Norge lever flere titalls tusen personer med kronisk hepatitt B. Mange utsettes for smittesituasjoner som kan gi frykt og usikkerhet.

Vaksinering mot hepatitt B i Norge i dag er basert på at en klarer å identifisere og føkge opp dem som hører til risikogrupper. I tillegg er det et stort antall personer som potensielt kan eksponeres for hepatitt B-viruset gjuennom sitt yrke, der man er avhengig av ar arbeidsgiver tilbyr vaksine og legger til rette for at vaksinasjonsprogrammet kan gjennomføres for den enkelte ansatte.

Det forekommer også at personer uforvarende blir utsatt for smittesituasjoner, enten ved at en stikker seg på henslengte sprøyter, bistår på skadested med blodsøl eller havner på sykehus i land med en annen hygiene- og smittevernstandard en i Norge, og på denne måten utsettes for smitte.

Det ses på som udelt positivt at en nå vil tilby alle barn vaksinasjon mot hepatitt B som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, på en måte som verken vil øke kostnadene for samfunnet eller antall sprøytestikk for det enkelte barn. Dette vil sikre et likt tilbud til hele befolkningen, uavhengig av etnisk bakgrunn, seksuell legning og helsetilstand.

For å sikre fortsatt god oppslutning rundt barnevaksinasjonsprogrammet, må det gis god informasjon i forkant av innføringen av den nye vaksinen. dette bør gis både som generell informasjon fra sentrale fagmyndigheter, men det må også sikres at den enkelte helsesøster har tid og kompetanse til å gi individuell, tilpasset informasjon til foreldre som har behov for dette.

Noen år fram i tid, når en kan ha som utgangspunkt at så godt som alle er vaksinert mot hepatitt B, er det likevel viktig å fortsatt jobbe for å forhindre stikkskader og seksuell smitte, samt sikre god oppfølging av personer som blir utsatt for stikkskader, blodsøl eller seksuell eksponering.

Vedlegg